CayTSO

1-) DilekçeŞirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)2-) Şirketin tek pay...
1-)Dilekçe Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir. 2-) Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı...
1-) Dilekçe Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.2-)...
ÖNEMLİ NOT ; Tasfiye sonu kararı almak isteyen şirket ve kooperatifler kanunun çıktığı  09.08.2016 tarihinden önce tasfiyeye girmişlerse 6 aylık süre uygulamasından...
Ticaret Sicil Yönetmeliği 108 uyarınca seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle...
Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ...
İşletme sahibi randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Taahhütname ve işletme ünvanı altında imza beyanı için işletme sahibinin imzası huzurda...
1-) Dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.(Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı...
1-) Dilekçe  Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı...
1. Dilekçe(Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı...
1-) DilekçeTicari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı.2-) İşletme unvanı altında imza beyanı 3-) Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname4-) Veraset İlamı veya...
1-) Dilekçe(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.2-) Vekaleti veren sigorta şirketi de...
1-) Dilekçe(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi...
1-) DilekçeFirma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir. Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin...
1-) DilekçeFirma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin...
1-) Mal beyanını içerir dilekçeTacir tarafından imzalanmış olmalı2-) Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya...
Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve...
1-) Dilekçe Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü...