ANONİM ŞİRKET TASFİYE SONU İŞLEMİ

02.01.2023
162

ÖNEMLİ NOT ;

  • Tasfiye sonu kararı almak isteyen şirket ve kooperatifler kanunun çıktığı  09.08.2016 tarihinden önce tasfiyeye girmişlerse 6 aylık süre uygulamasından yararlanamayacaklardır.
  • 09.08.2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren şirketler anasözleşmelerinde bu sürenin 1 yıl olduğuna dair hüküm bulunmuyorsa ve / veya  çağrı ilanlarında 6 ayın aksine bir süre öngörülmemişse 3. ilan tarihinden itibaren 6 ay sonunda genel kurul yaparak tasfiye sonu kararı alabileceklerdir.

1-) Dilekçe

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

2-) Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (1 nüsha)
3-) Hazirun cetveli
4-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)
5-) Genel kurulca onaylanmış, genel kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi
ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve tasfiye sonu kati bilançosu (2 nüsha)

  • Tasfiye sonu bilançoları genel kurul tarafından tasdik edilemiyor ise ( genel kurul toplanamaz ise) Asliye ticaret mahkemesince, tasfiye sonu bilançolarının tasdikine ilişkin kesinleşmiş karar ile tasfiye memuru sicil kayıtlarının silinmesini talep edebilir.
  • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
  • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul  TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 6 (altı) ay geçmedikçe toplanamaz.
  • Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise “saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır. ” ifadesine yer verilmesi yeterlidir.
  • Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
  • Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce veya en geç terkin başvurusu ile birlikte şubelerin terkini başvurusu da yapılmalıdır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.