LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞ İŞLEMİ

02.01.2023
439

1-) Dilekçe
·         Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede; şirketin ünvanı sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır. 
2-) Oda kayıt beyannamesi
·         Şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalı.
3-) Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı Genel Kurul Kararı (1 nüsha) Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli
·         Şube açılışı, merkez sicil altında tescil edilmiş ek işyerinin ayrı bir sicil numarası altında şubeye dönüştürülmesi ise noter onaylı Yetkili organ kararı müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
·         Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.
4-) Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
5-) Şube temsilcisi ünvan altında düzenlenmiş imza beyanı

Yorumlar
  1. You got 44 776 US dollars. GЕТ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--843122-03-14?hs=f97d0b19c4eb2814dcb4177d58a3bdc3& dedi ki:

    z7hzzr

  2. Process 61 524 $$$. GЕТ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwLp1oil-q7BMxOGod0UqpNzasc2EIT6CQbO6xtY4fudtbdD2d5UqrpNfC8Hlg-5hkg/exec?hs=f97d0b19c4eb2814dcb4177d58a3bdc3& dedi ki:

    2h3byj

  3. ТRАNSАСТIОN 1.0076 bitсоin. Gо tо withdrаwаl => https://telegra.ph/BTC-Transaction--46953-05-10?hs=f97d0b19c4eb2814dcb4177d58a3bdc3& dedi ki:

    stfo4l