Kooperatif

1- Dilekçe (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış)
2-
 
Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış)
3-
 
2 adet ticaret sicil müdürlüğünce yetkilendirilmiş personel nezdinde imzalanmış ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü'nden onaylı ana sözleşme
4- 
İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü'nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği
5- Ortaklerın 
T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)
6-  Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu