Gerçek Kişi

1- Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)
2-
Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)
3-G
erçek kişi tacirlerin bilanço esasına göre tutulan defterlerin Noter Tasdikli Yevmiye Defteri Ön sayfa Sayfa Fotokopisİ
4-
T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)
5-
Fotoğraf (1 adet)
6-
 
Ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl)
7- 
Vergi levhası